Årsmøte 2021

Det innkalles til årsmøte for FK Eik Tønsberg AIL og FK Eik Tønsberg 871:

Årsmøtet avholdes torsdag 3. mars 2022 kl. 18.00 på Eik klubbhus.

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent. samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent

8. Vedta idrettslagets budsjett

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg:

    a) Styret

    b) Revisor 

    c Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget er tilsluttet

    d) Valgkomité

    e) Kontrollkomite

Frist for å sende forslag ( ref punkt 6) er 14 dager før årsmøtet.

Saksliste og øvrige saksdokumenter vil foreligge på klubbens hjemmeside 1 uke før årsmøte.

Med hilsen

Styrene

FK Eik Tønsberg